Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

vuadodongcom's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Vua đồ đồng chuyên gia về đồ đồng 
Gender:
Male 
Age:
35  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://vuadodong.com/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Vua đồ đồng là một thương hiệu của đồ đồng Dung Quang Hà - chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm đồ đồng thủ công mỹ nghệ cao cấp gồm: đồ thờ cúng bằng đồng, chuông đồng, tượng đồng, tranh đồng, quà tặng lưu niệm bằng đồng, dịch vụ mạ vàng và dát vàng trên mọi chất liệu.
Địa chỉ: 84 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. SĐT: 0977624444. Website: https://vuadodong.com/
#vuadodong, #dungquangha, #dodong, #ludong, #tranhdong, #tuongdong, #datvang