Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

trungtamimplant's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
trungtam implant 
Gender:
Male 
Age:
24  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://trungtamimplant.com.vn/ 
Comments:
 

Trung tâm implant là đơn vị cung cấp công nghệ phục hình răng không đau, bác sĩ tu nghiệp tại Pháp 10 năm. Thực hiện trên 5000 ca .

Mail: [email protected]

SDT: 0941818618

Địa chỉ: CS1 : 193A - 195 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP HCM

CS2 : 19V Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP HCM