Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

thuvienchungkhoan's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Thư Viện Chứng Khoán 
Gender:
N/A 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://thuvienchungkhoan.vn 
Comments:
 

Thư Viện Chứng Khoán là website cung cấp kiến thức đầu tư chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu được phát triển bởi Mr Nguyễn Chiến.
Đây là một blog được phát triển để góp phần tạo ra một thế hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp, được trang bị kiến thức bài bản.
Ngoài những nội dung miễn phí để phục vụ cộng đồng, mình còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán,
ủy thác đầu tư chứng khoán và đào tạo chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao.
website: https://thuvienchungkhoan.vn
Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 0969005123
Gmail: [email protected]
Google maps: https://www.google.com/maps?cid=1292314662646061957&_ga=2.60313261.1829234845.1618811424-887063367.1615343019
Hastag:#thuvienchungkhoan #dautuchungkhoan #tuvanchungkhoan #daotaochungkhoan #moigioichungkhoan
#motaikhoanchungkhoan #choichungkhoan #dautucophieu #cachmuacophieu