Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

thietbiagt's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//tgauadhnittacgnuhc 
Full name:
thietbi agt 
Gender:
Male 
Age:
47  
Country:
Åland Islands 
Homepage:
https://thietbiagt.com/ 
Comments:
 

Các sản phẩm của Công ty Agritech thường có tính ứng dụng cao, phù hợp với nền nông nghiệp nước nhà và dễ dàng sử dụng. Một số sản phẩm nổi bật của Công ty Agritech như:máy sấy lạnh. máy sấy thăng hoa, máy sấy nóng,hệ thống nấu rượu,thiết bị rượu,máy móc nông sản


Website https://thietbiagt.com
Hotline: 0906.040.578 - 096.228.3555
Email: [email protected]
Address: No. 55, Alley 48 Ba La, Phu Lam, Ha Dong District, Hanoi City
#maysaylanh #maysaythanghoa #maysaynong #maylaohoaruou #thietbiagt # 0dkw5 # 03rnh