Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

thaotruong2712's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Thảo Trương 
Gender:
Male 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://thaotruong.com/ 
Comments:
 

https://thaotruong.com/ - Blog của Thảo Trương, chuyên chia sẻ về kinh nghiệm chơi game như Liên Minh Huyền Thoại. Một số thủ thuật hay về MXH như Facebook, thủ thuật game.
Địa chỉ 23 Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bình Thuận
Hagtags: #thaotruong #kitudacbiet #ktdb #lmht #lienminhhuyenthoai #game #congnghe #phanmem #maytinh
SDT: 0347852662
website https://thaotruong.com/