Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

pianohoangphuc's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
piano hoang phuc 
Gender:
Female 
Age:
30  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://danpianohoangphuc.com/ 
Comments:
 

Nhạc cụ là những vật dụng tạo nên những âm thanh du dưỡng, với nhiều âm hưởng khác nhau sẽ tạo nên những bản tình ca giúp chúng ta thư giản, du dương theo từng giai điệu của chúng mà quên đi những mệt mõi buồn phiền.