Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

phumyhungcorp's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//7procgnuhymuhp 
Full name:
Phú Mỹ Hưng Corp 
Gender:
Male 
Age:
27  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://phumyhungcorp.com.vn/ 
Comments:
 

Phumyhungcorp.com.vn là một trung tâm đô thị rộng 409ha được xem là trái tim của toàn đô thị Quận 7 TP.HCM. Phú Mỹ Hưng Center được quy hoạch đầy đủ chức năng của một trung tâm đô thị hiện đại như: Thương mại, tài chính, cư trú, văn hóa, giáo dục, giải trí, giao thông vận tải… #phumyhungcorp #phumyhungcenter Website: https://phumyhungcorp.com.vn/ Mails: [email protected] SĐT: 0919881080 Địa chỉ: 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM