Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

phodogo's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ten/ogodohp 
Full name:
Pho Do 
Gender:
Male 
Age:
25  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://phodogo.net 
Comments:
 

Chúng tôi là thương hiệu đồ gỗ rất uy tín tại Việt Nam thời điểm hiện tại Website chúng tôi. Chúng tôi chuyên phát hành tượng gỗ Di Lặc. Đây là một mẫu tượng gỗ rất giỏi cho những Gia đình mong muốn tài lộc và thịnh vượng. mẫu tượng này có ý nghĩa là giải hòa những chuyện xấu khí, tạo ra nhiều niềm an lành cho Gia đình và người thân. Chúng tôi làm tượng Di Lặc ở quá nhiều thế sự so sánh. Có thể là đứng, ngồi hoặc nằm. Dù với kiểu dáng hay ảnh nào thì Phật Di Lặc vẫn là một vị Bồ Tát sản xuất nhiều may mắn và đây là vị Bồ Tát thân cận nhất với người dân Việt Nam chúng ta. Không khó để bắt chạm mặt một bức tượng ông phật Di Lặc đẹp ở bất kỳ đâu. Nơi chúng ta thấy nhiều nhất có lẽ vẫn là điểm kinh doanh bởi vì Phật Di Lặc được quá nhiều doanh nhân ưa thích. Phật Di Lặc sản xuất rất nhiều tiền lộc và cải thiện tài vận cho gia chủ. Giúp gia chủ chạm mặt nhiều dễ dàng trong công việc tránh được nhiều đen thui và những điều rủi ro dẫn tới thất thoát trong kinh doanh.