Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

phamlinhdankt's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ahiahtnadhnilmahp 
Full name:
Pham LinhDan 
Gender:
Female 
Age:
25  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://kienthucmaymoc.com/ 
Comments:
 

Tôi là Linh Dan - Chuyên chia sẻ những kiến thức về máy móc, mẹo hay cuộc sống, hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích. #kienthucmaymoc