Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

nghienreviews's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//mocsweiverneihgn 
Full name:
Nghiện Reviews 
Gender:
Male 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://nghienreviews.com/ 
Comments:
 

Nghiện Reviews | Blog Reviews vì đam mê là có thật tại Việt Nam, được các nhà phê cần học đánh giá và trải nghiệm chỉ có tại https://nghienreviews.com #nghienreviews
Địa chỉ: 190 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 900000
Phone: 0983384756
Ngày sinh: 1/1/1990