Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

meyhomescapitals's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Meyhomes Capital Phú Quốc 
Gender:
Male 
Age:
32  
Country:
Vietnam 
Homepage:
http://meyhomescapitals.com.vn/ 
Comments:
 

Meyhomes Capital Phú Quốc chủ đầu tư Tân Á Đại Thành – Meyland. Dự án Shophouse/nhà phố thương mại, Villa, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, tại Phú Quốc.
Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
0932897799