Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

maydonggoicaocap's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Máy Đóng Gói Cao Cấp 
Gender:
Male 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://maydonggoicaocap.com/ 
Comments:
 

Máy Đóng Gói Cao Cấp chuyên cung cấp sản phẩm: Máy đóng gói tự động, Máy đóng gói bao bì,.. uy tín - chất lượng - giá rẻ nhất Hà Nội - HCM - Miền Bắc.
Website: https://maydonggoicaocap.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/maydonggoicaocap/
Twitter: https://twitter.com/mdgcaocap
Pinterest: https://www.pinterest.com/maydonggoicaocap/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maydonggoicaocap/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzxUXRKv0kBS_8VkadEoKdA
Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/m%C3%A1y-%C4%91%C3%B3ng-g%C3%B3i-cao-c%E1%BA%A5p/dcfojciogjephmelchjheaobomaofbbg