Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

maisanbetong's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//moc/gnotebnasiam 
Full name:
Mài Sàn Bê Tông 
Gender:
Female 
Age:
34  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://betongmaidanang.com/san-be-tong-mai-danh-bong/ 
Comments:
 

BTMBAOLONG Dịch vụ mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, bê tông trang trí, xoa nền đánh mặt bê tông. Máy mài bê tông 3 pha, đĩa mài kim cương, hóa chất tăng cứng hardener lithium silicate. BTMBAOLONG: Lô 31-33 , Trần Kim Xuyến, Quang Sỹ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam . Số điện thoại: 0932048303. Email: [email protected] Website: https://betongmaidanang.com/san-be-tong-mai-danh-bong/