Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

ktsgiangvo's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ovgnaigstk 
Full name:
KTS Giang Võ 
Gender:
Male 
Age:
36  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://stdecor.com.vn/ 
Comments:
 

Tôi là Kiến Trúc Sư Giang Võ của Công ty cổ phần ST DECOR đã thiết kế xây dựng hơn 300 căn biệt thự. Vinh dự được kênh VTV3 của đài truyền hình Việt Nam bầu chọn tại Không Gian Xanh 2019
Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
10/8/1985
0868054568