Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

khophimhay's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Kho phim hay 
Gender:
Male 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://khophimhay.net/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

Kho phim hay là kênh phim online với tất cả các thể loại như: phim chiếu rạp, phim mới, phim lẻ cũ Hồng Kong, phim bộ anime Nhật, phim bộ VTB. Chúng tôi sẽ cố gắng sưu tập càng nhiều phim từ mới đến cũ để phục vụ mọi người tốt hơn.
#khophimhay #xemphimonline #kenhphimonline #Phimhay2021
Thông tin liên hệ Kho phim hay:
Website: https://khophimhay.net/
Mail: [email protected]
Face: https://www.facebook.com/khophimhay.official
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqpRWJdxHnFM8L05wRbq2mg