Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

kcmetropolis's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Kênh giải trí KC Metropolis 
Gender:
Female 
Age:
29  
Country:
Vietnam 
Homepage:
http://kcmetropolis.org/ 
Favourite metal genre(s):
Rock 
Comments:
 

Bio "https://kcmetropolis.org/ - KC Metropolis là trang tạp chí âm nhạc, giải trí cập nhật tin tức sao, người nổi tiếng liên tục 24/7 nhanh nhất. Cập nhật tin tức âm nhạc Việt Nam, Châu Á và Âu Mỹ (US – UK). Tin mới nhất về Sao, Hậu trường, Sự kiện, phân tích chuyên sâu các Tác phẩm phim – truyện mới. Chia sẻ góc nhỏ cuộc sống thường ngày…
"
Address (*) Capital Tower - 109 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
Phone (*) 0986145766
Email: [email protected]
Website https://kcmetropolis.org/
Postcode 100000