Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

juroproduction's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Juro Production 
Gender:
Male 
Age:
31  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://juro.com.vn/ 
Favourite metal genre(s):
Male 
Comments:
 

https://juro.com.vn/ - Truyền thông Juro là đơn vị truyền thông hàng đầu Việt Nam, JURO tự hào luôn mang đến sự hài lòng và niềm tin mạnh mẽ cho khách hàng, cũng như là sự lựa chọn sáng giá được các đối tác ưu tiên tìm gặp hợp tác, đặt niềm tin vào sản phẩm dịch vụ của Juro