Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

hongphongsoft's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Hồng Phong 
Gender:
Male 
Age:
32  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://softfolder.com/hong-phong 
Comments:
 

Tôi là Hồng Phong hiện đang là quản trị viên và tác giả của website Soft Folder. Tôi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. HCM khoa Công Nghệ Thông Tin. Với niềm yêu thích về công nghệ và phần mềm, tôi lập ra website Soft Folder để chia sẻ những thông tin hữu ích cho cộng đồng công nghệ Việt Nam nói chung và những người yêu thích công nghệ như tôi nói riêng. Hy vọng, mọi người ủng hộ website của mình để mình dần hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
#hongphongsoftfolder #phamhongphong #authorsoftfolder
Thông tin liên hệ:
Website: https://softfolder.com/hong-phong
Mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/phamhongphong89tb
Địa chỉ: 16/5 Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM