Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

hecavi's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//ten/ivacah 
Full name:
Trị Liệu Hecavi 
Gender:
Female 
Age:
26  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://hecavi.net/ 
Comments:
 

Hecavi là nơi chia sẻ những kiến thức về thiền chữa lành, khoa học tâm linh giúp mọi người tìm lại sự bình an, hạnh phúc từ trong chính bản thân mỗi người. Ngoài ra Hecavi còn chia sẻ những thông tin hay giúp cải thiện sức khỏe và tăng chất lượng sống.