Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

esipvieclamvietnam's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
ViệcLàm ViệtNam 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
Vietnam 
Homepage:
http://esip.vieclamvietnam.gov.vn/ 
Comments:
 

esipvieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày. giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp. Bên tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng lên cổng thông tin trên phải ghi rõ mô tả công việc, mức lương cụ thể và giới thiệu chung về công ty.
Địa chỉ : 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 10000
Phone : 038269517