Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

danhbongbetong's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//7632leseiDniV 
Full name:
Đánh bóng sàn bê tông 
Gender:
Female 
Age:
34  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://dichvudanhbongsanbetong.com 
Comments:
 

SONGANHCONCRETE mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông tại Đà Nẵng uy tín, chất lượng, giá tốt. Thi công đánh bóng sàn bê tông bằng máy đánh bóng siêu tốc 3 pha, máy mài cầm tay. Hóa chất phủ bóng tăng cứng sealer chất lượng. Bê tông trang trí, nội thất bê tông. SONGANHCONCRETE: H8/25 Đường Hàn Mặc Tử, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam. Số điện thoại: 0896.423.942 . Email: [email protected] Website: https://dichvudanhbongsanbetong.com
H8/25 Đường Hàn Mặc Tử, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
0896423942
https://dichvudanhbongsanbetong.com