Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

dananggreview's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Email address:
moc/liamg//11iaohauhhnahT 
Full name:
Đà Nẵng Review 
Gender:
Male 
Age:
22  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://danangreview.vn 
Comments:
 

Đà Nẵng Review chuyên review, đánh giá, xếp hạng các công ty, cửa hàng, quán ăn, sản phẩm ở Đà Nẵng khách quan và trung thực nhất.