Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

comchaychabongannam's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Cơm cháy chà bông Sài Gòn AN NAM 
Gender:
Female 
Age:
33  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://sweetiehouse.vn/com-chay-cha-bong-sai-gon/ 
Favourite metal genre(s):
Female 
Comments:
 

Sweetie House độc quyền phân phối cơm cháy chà bông số 1 sài gòn thương hiệu AN NAM, Với các sản phẩm đóng gói 250g, gói 500g như cơm cháy kho quẹt, cơm cháy sài gòn,...
https://www.facebook.com/comchaychabongsaigonannam
https://sweetiehouse.vn/com-chay-cha-bong-sai-gon/