Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

caphenguyenchatlp's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Cà Phê Nguyên Chất 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://lepathcoffee.com/ca-phe-nguyen-chat/ 
Comments:
 

Lê's Path Coffee bán cà phê nguyên chất pha phin và pha máy. Bán sỉ, lẻ các loại cafe nguyên chất giá rẻ. Cam kết cà phê nguyên chất 100%, không pha tạp chất, không chất bảo quản an toàn với sức khỏe.
Địa chỉ: 71 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 02837738888