Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

caodangytehanoi's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Cao đẳng y tế Hà Nội 
Gender:
Male 
Age:
30  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://caodangytehanoi.com/ 
Comments:
 

Giới thiệu: Cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2021, xét học bạ THPT trên toàn quốc. Tuyển sinh đào tạo các ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa. Chỉ tiêu tuyển thẳng và chế độ ưu đãi cho các trường hợp
Hag tags: #caodangytehanoi #caodangyte #ytehanoi #yte #hanoi #yhoc #suckhoe #hanoi #truongy #caodangy #giaoduc #daotao #giaoducdaotao
SĐT: 84969645151
Địa chỉ: Số 1220, Đ. Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Website: https://caodangytehanoi.com/