Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Trehalose's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Trehalose Duong 
Gender:
Male 
Age:
29  
Country:
Vietnam 
Homepage:
https://phugiathucphamvn.com/duong-trehalose 
Favourite metal genre(s):
Heavy 
Comments:
 

Trehalose là loại đường tự nhiên được tìm thấy trong thực vật như tảo, địa y, nấm. Nó dùng để kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến