Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Slowacjaaborcja's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
aborcjaslowacja aborcjaslowacja 
Gender:
Male 
Age:
14  
Country:
Åland Islands 
Homepage:
https://www.aborcja.sk/ 
Comments:
 

Każda kobieta ma prawo decydować czy jest gotowa na macierzyństo czy jeszcze nie. Jeżeli dziecko urodzi się niepełnosprawne to życie matki zmienia się z dnia na dzień diametralnie. Niewiele kobiet jest na to gotowych. – Młode małżeństo które się rozpda bo nie dojrzało jeszcze do rodzicielkiej roli.. dziecko to ogromne koszty i wielka odpowiedzialność. Nie mam słów, które mogą wyraźić moją dezaprobatę wobec takim zakazom… Życzę wszystkim, żeby nigdy nie byli w takiej sytuacji która postawia go w sytuacji gdzie nie ma dobrego rozwiązania.