Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Haberler2's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Haberler . 
Gender:
N/A 
Age:
N/A  
Country:
Türkiye 
Homepage:
https://www.turkiyeburada.net 
Comments:
 

Haberler kelimesi Türkçe'de “ilk elden bilinen bilgi” anlamına gelmektedir.Arapça χbr kökünden gelen χabar خبر z, 'bilineni birinci elden bilmek' kelimesinden gelir. Arapça χabara خبر z kelimesi "denendi, denendi, tanındı, yaşayarak öğrenildi" fiilinin mastarıdır.