Name Type Year Reviews
Militia of Blood Sacrifice EP 2007 1 (70%)
Neon Parasite EP 2009  
Sollubi / Ravens Creed Split 2010  
Nestless & Wild EP 2011 1 (90%)