Name Type Year Reviews
Awaken the Lion Demo 1990  
Autumn Rain Demo 1991 1 (90%)