Name Type Year Reviews
W duchu niewinna Full-length 1995  
Dziki Full-length 2001  
Machinacje Full-length 2008