Name Type Year Reviews
Toward the Endless Dark Seas Demo 2005 1 (65%)
Excommunication EP 2006 1 (30%)