Name Type Year Reviews
Pro-Gnosis-Diabolis 1993 / Solve et Coagula Split 2009