Name Type Year Reviews
Apoplexia Cerebria Demo 2004  
Boycott Your Life Demo 2005  
Boycott Your Life Full-length 2006