Name Type Year Reviews
XI EP 2020  
Transzendenz Single 2020  
:Mental Paralysis EP 2020  
Indolalkaloid Single 2021  
218 Single 2021