Name Type Year Reviews
Exhumed / Iron Reagan Split 2014  
Spoiled Identity EP 2014 1 (93%)
Iron Reagan / Toxic Shock Split 2015  
Take the Fall Single 2017