Name Type Year Reviews
Exhumation / Nocturnal Kudeta / Goddess of Fate Split 2011  
Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour Split 2014