Name Type Year Reviews
As Fontes do Negrume EP 2013  
Resvrrezionespiritval Split 2016  
Sartegos / Balmog Split 2018