Name Type Year Reviews
The Night of Satanachia EP 1996 2 (63%)
Azazel / Goatmoon Split 2011