Name Type Year Reviews
Ordogiel / Eutanasia Split 2004  
Adv 2005 Demo 2005  
Exterminio Full-length 2007  
Advance 2017 Demo 2017