Name Type Year Reviews
The Forgotten / Rigor Sardonicous Split 2002  
Amores Defunctus Tuus Mater Split 2007  
I / Neo-pessimism Split 2010