Name Type Year Reviews
Cái ác đến từ phương nam Demo 2004  
Máu của tụi bây sẽ đổ Demo 2007