Name Type Year Reviews
Australian Blackmetal Demo 2001  
March of the Golgothan Hordes EP 2002  
Carbon / Elite Split 2003