Name Type Year Reviews
Religious Extermination Demo 1990  
Luminious Assassi'Nation Demo 1991