Name Type Year Reviews
XXX EP 1989 2 (70%)
Third World / XXX Split 1993