Name Type Year Reviews
Trendkill Demo 1994  
Infernal Iron Legion Demo 1996  
Iron Tyrant Demo 1997