Name Type Year Reviews
Mắt xích Demo 2003 2 (43%)
Những ngày đợi nắng Full-length 2013