Name Type Year Reviews
Epidemia / Sterminio Split 2008  
In Ictu Oculi / Finis Gloriae Mundi EP 2011  
Permixtio / Ethere Split 2011  
Gnosis / Resurrezione Split 2012 1 (67%)