Name Type Year Reviews
Materials EP 1990  
Taikutsu Shi No Gi No Love Ai Shisen Single 1991