Name Type Year Reviews
Diabolou Archaes Legeones EP 1993  
Thou Art Lord / Ancient Rites Split 1993  
Diabolou Archaes Legeones Compilation 2002  
Eosforos / Apollyon Boxed set 2013  
Eosforos / Apollyon Compilation 2014  
Ravencult / Thou Art Lord Split 2015 1 (76%)